» Güncel  » Haberler

HABERLER
DUYURU
 
BASIN DUYURUSU
28l2l20l9 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Karamamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunla, 35l6 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu´nda değişiklikier yapılmış olup, ayrıca bahse
konu Kanun´a geçici muafiyet maddesi eklenmiştir
Bu muafiyet ile lll2l20|8 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş. damga süresi
geçnıiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28l2l20l9 tarihinden
itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgiIi il müdürlüklerine ya da yetkili muayene
servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı
herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muaycne ve damgasını yaptırarak ölçü aletini
kullanabileceklerdir
İlgililere önemle dulıırulur.
 
 
T.C. Çanakkale Valiliği
Sanayi ve Teknoloji iı ıııuaıirıtiğti
cevat Paşa Mah.ziveriye sok,No:i6i2 17100 ÇANAKKALE
Tel: 444 6 100 Faks: (90) 286 213 58 57
E-posta] stmcanakkaleil@§anavi.qov.tr
Elektronik Ağ http://canakka .sanavi.oov.tr
El 1.1-
I


Haber Tarihi: 14.03.2019


123456